JEWISH POST NEWS - 100TH ANN 1832-1932 ROSH HASHANA SEP-27-51 PG45 0088